Privacy

Take the Way respecteert de privacy van haar gasten. Deze privacy geldt voor alle informatie die je via deze site verstrekt. Take the Way gebruikt gegevens alléén voor doeleinden zoals beschreven in het privacybeleid dat je onder andere vind aan het eind van deze pagina.

 

Site(s)
De websites van de Take the Way https://taketheway.nl wordt regelmatig geactualiseerd. Er kunnen zich dus tussentijds wijzigingen voordoen in het aanbieden van menu’s. Indien je een Take the Way bestelt dat inmiddels is uitverkocht of afgelast, dan stellen wij je hiervan per e-mail op de hoogte.

 

Aanvragen

  • Alle aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst en zijn afhankelijk van de betalingen.
  • Eventuele wijzigingen kunnen tot 24 uur na jouw aanvraag, daarna kan een wijziging niet meer in behandeling genomen worden. Het aantal bestelde Take the Way’s kan alleen worden gewijzigd indien het gewenste aantal Take the Way’s nog beschikbaar is.
  • Na ontvangst van de betaling van de bestelde Take the Way ontvang je een mail ter bevestiging. Later, na controle van de organisatie, volgt een bevestiging via hetzelfde mailadres. Dit kan maximaal 24 uur duren.. Indien de betaling via iDEAL niet correct doorlopen is binnen 7 dagen nadat de aanvraag is voltooid, vervalt de aanvraag.
  • Take the Way’s  die worden besteld via deze site(s) kunnen niet worden teruggenomen.

 

Betaling
Nadat je de Take the Way’s besteld en tevens betaald hebt via I-Deal ontvang je automatisch een email met de status van jouw bestelling, ordernummer, (startpunt) en dient als online bewijs van deelname(s). 

 

Take the Way
De organisatie behoudt zich het recht voor om Take the Way te verplaatsen, uit te stellen of geheel te annuleren. Indien Take the Way wordt afgelast en/of verplaatst, blijft jouw aankoop geldig voor een nieuwe datum. In geval van annulering kun je je voor eventuele restitutie wenden tot info@taketheway.nl. Deze zal uitsluitend bij een door de organisatie aflasting van Take the Way op verzoek het bedrag restitueren.

 

Nadere bepalingen
Take the Way behoudt het recht voor om, zonder opgaaf van reden, een aanvraag te weigeren en om een maximum aantal Take the Way’s te verstrekken. Een Take the Way wordt eenmalig verstrekt en bestaat uit een door Take the Way verstrekt maildocument met uniek ordernummer.  Het risico van identificatie ligt bij jou. Hier kan om worden gevraagd bij deelname. Een Take the Way geeft toegang tot het bijwonen van Take the Way aan het aantal personen dat is opgegeven Alleen via Take the Way bestelde aanvragen zijn geldige toegangsbewijzen. Niet geldige tickets mogen door de Take the Way worden geweigerd of ongeldig worden gemaakt zonder dat aanspraak kan worden gemaakt op restitutie van het aankoopbedrag.

Het is niet toegestaan om Take the Way’s door te verkopen met als doel hier winst uit te halen. Bij constatering worden deze ordernummer geweigerd bij het startpunt zonder restitutie. Take the Way mag het er voor houden dat degene die de mail met bevestiging als eerste toont bij aanvang van Take the Way de rechthebbende op toegang daarvoor is.
Bestelde, betaalde en geleverde Take the Way’s kunnen niet teruggenomen worden.

 

Aansprakelijkheid
Het deelnemen aan Take the Way geschiedt voor eigen rekening en risico.
Gedurende de gehele reserveringsperiode (vanaf de aanvraag t/m deelname) kan Take the Way niet aansprakelijk worden gesteld voor welke vorm en mate van schade of verlies dan ook. Hieronder valt ook het incorrect invullen van de benodigde gegevens en/of het (al dan niet gedeeltelijk) functioneren van elk onderdeel van deze online-service. Take the Way behoudt zich ten allen tijde het recht voor om, zonder opgaaf van reden, een aanvraag te weigeren.

Mochten er vragen zijn omtrent de online verkoop dan kun je contact opnemen met Take the Way. Via e-mail info@taketheway.nl

Als je verdere vragen hebt omtrent Take the Way kunt u dit ook doen doormiddel van een e-mail te sturen naar info@taketheway.nl

 

Privacybeleid

Take the Way is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Take the Way verwerkt uw persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Woonplaats
– E-mailadres

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een deelnemer ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@taketheway.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Take the Way verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van betalingen
– Het verzenden van onze nieuwsbrief
– Het bijhouden van statistieken

Geautomatiseerde besluitvorming
Take the Way neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Take the Way) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Take the Way bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden
Take the Way verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Take the Way blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Take the Way gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Take the Way en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

 

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@taketheway.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op je verzoek.

Take the Way wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Take the Way neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@taketheway.nl.